شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/08/28 مصوبه هيات وزيران  
1393/10/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/01/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 85
1394/06/01 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1394/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1394/08/16 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1394/02/16 پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1394  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-