شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/02/02 مصوبه هيات وزيران  
1394/03/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/03/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/03/12 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-