شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/11/18 مصوبه هيات وزيران  
1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/12/19 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-