شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/04/04 مصوبه هيات وزيران  
1393/04/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1393/05/13 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/18 سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-