شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/09/12 مصوبه هيات وزيران  
1396/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/09/29 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/9/29 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-