شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/09/16 مصوبه هيات وزيران  
1393/11/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1393/12/06 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1394/01/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1394/01/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/02/01 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/11/08 سي و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-