شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/24 مصوبه هيات وزيران  
1394/10/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/10/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/02/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 4 - 85
1395/02/29 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1395/05/12 جدول تطبيقي  
1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1395/06/25 متن نهايي اساسنامه  
1395/06/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/01/25 دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/06/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/6/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-