شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/04 مصوبه هيات وزيران  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-