شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/11/04 مصوبه هيات وزيران  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-