شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/12/28 مصوبه هيات وزيران  
1393/04/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/04/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1393/09/09 نامه دولت  
1393/10/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/02/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1394/04/14 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1394/05/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/18 سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/11/08 سي و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-