شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/12/17 مصوبه هيات وزيران  
1394/01/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1394/05/07 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1394/06/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1394/08/16 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-