شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/03/21 مصوبه هيات وزيران  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/07 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-