شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/03/21 مصوبه هيات وزيران  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/07 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/04/28 بيست و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-