شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/06/08 مصوبه هيات وزيران  
1396/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/08/03 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-