موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686766656463321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري 1361/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان 1361/06/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه حدود و قصاص و مقررات آن 1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصي كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهي معوقه دارند 1361/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي و زنان و مامايي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني ديگر 1361/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افتتاح سال اول دانشكده پزشكي 1361/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (152) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/05/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه منظورنمودن پرداخت‌هاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب دستگاه‌هاي مربوطه 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح خط‌ مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (53) قانون مرتكبين قاچاق و الحاق يك تبصره به آن 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تقديم لايحه‌اي در مورد نظام تبليغاتي متحد 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح تبصره (57) قانون بودجه سال 1361 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/2/4 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358/7/17 شوراي انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانون اصلاح ماده (13) اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني مصوب 1353 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتقال يك‌هزار و يك‌صد و هشتاد و شش قلم اموال منقول و غيرمنقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق تبصره‌هاي (6) و (7) به ماده واحده قانون الحاق سازمان‌هاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي 1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي 1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (3) الحاقي به ماده (45) قانون انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون تشكيل پليس قضايي و اجازه اجراي مقررات فصل سوم آيين‌نامه پليس قضايي 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح شرايط انتخاب قضات دادگستري 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفويض اختيار نماينده شوراي انقلاب به نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي نهضت سوادآموزي 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح تبصره (3) ماده (36) قانون استخدام كشوري 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس وزارت صنايع سنگين 1361/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون قانون اصلاح خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 و قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/11/4 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تكميل و نحوه استفاده شهرك‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه‌تمام 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت وظيفه مصوب 1359/3/14 1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/5/18 شوراي انقلاب 1361/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه بودجه سال 1361 كل كشور 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اراضي شهري 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبار اجراي اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون‌وثيقه به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي و يا وام‌هاي بدون‌وثيقه كه از طرف شركت‌هاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت مي‌شود 1360/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چك‌هايي كه امكان وصول وجه و يا اقامه دعوي نسبت به آنها در مناطق جنگي وجود ندارد 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بند (ج) قانون كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق چهار تبصره به آن 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري ساختمان‌هايي كه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده يا مي‌شود 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تاكسي‌درمي جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق‌الزحمه 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجاره ماشين‌آلات راهسازي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (3) قانون استفاده از بيسيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >69686766656463321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-