موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17117016967666564321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و پروتكل اصلاحي آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت حكومت قطر در خصوص جوانان و ورزش 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌ تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك كنگو 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3409  
v  >17117016967666564321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-