عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 1 دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1358/8/11 (موضوع ماده 11 تصويب‌نامه شماره 59879/ت3711هـ مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران) 1396/03/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري 1396/03/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 42 و 61 آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1396/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 0697/4/93/28057 - 1393/12/25 معاون اول رئيس‌جمهور 1396/02/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آيين‌نامه ترتيب وصول پذيره و اهدايي، مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1396/02/18 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ - 139410/12 هيئت وزيران 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء 1 بند (ب) از فصل دوم دستوالعمل اعزام و بدرقه مددجويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 1390/10/13 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 94/4702/ص - 1394/9/17 شوراي اسلامي شهر شيراز 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند مشاغل قابل احراز در مصوبه شماره 1393/3/18-242 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي - كاربردي 1395/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و تبصره يك و دو اين ماده و ماده 33 مصوبه جلسه شماره 1393/12/16-859 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 هيئت وزيران 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه 1388/2/21-200/14593 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 44 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (ب) و (ج) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده 1 دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 و تبصره آن از آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1395/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9073/1612/5-9000/121/900 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 91/59912 - 1391/3/8 بانك مركزي و بندهاي 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه ماده 299 قانون امور حسبي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5010-1392/12/23 مدير كل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 173-1387/8/26 شوراي اسلامي شهر خوي 1395/07/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/02/16 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1395/06/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي و ماده 7 آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيئت‌هاي تشخيص مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي 1395/06/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) اطلاعيه آزمون كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1393 1395/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 71394/ت51920هـ - 1394/6/3 هيئت وزيران 1395/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 لايحه عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر خرم آباد 1395/05/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/و - 1369/7/15 سازمان زمين شهري 1395/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 40587/92308-1387/6/7 هيئت وزيران 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 10/93/16124-1393/5/11 كميته نظارتي پنج شهرداري منطقه 10 مشهد 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه مورخ 1386/3/1 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بند 1 صورتجلسه 1391/5/19 كميسيون ماده 5 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري قم 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 101/173073-1382/9/15 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بند 1-8 از پيوست بخشنامه فوق‌الذكر 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‌نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/93/12343/ش مورخ 1393/10/30 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 230/4083-ص-1393/3/10 معاونت ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كل كشور 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 و 6 دومين جلسه شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/5/29 و بند 11 سومين جلسه شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/7/2 1395/05/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/94/2301/ش- 1394/02/29 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/05/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 2554-1391/11/24 شوراي اسلامي شهر شانديز 1395/05/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 1395/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورخ 1373/10/18 شهرداري تهران 1395/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 5989/230/د - 1390/2/28 سازمان امور مالياتي كل كشور 1395/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 91/184/27 مورخ 1391/6/15 بانك صادرات ايران 1395/05/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن حق مرغوبيت يا حق مشرفيت 1395/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تعرفه شماره 202، مورخ 1392/11/12 شهرداري شاهين‌شهر 1395/04/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 91/71786-1391/4/17 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-2-5 از بند يك صورتجلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 موضوع قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 670 فني سازمان تأمين اجتماعي و توافقنامه مورخ 1390/1/24 في‌مابين سازمان تأمين اجتماعي و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 و 2 اطلاعيه شماره 30/66589-1390/4/5 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 26494/ت34685هـ مورخ 1385/3/17 هيئت وزيران 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327/هـ 3-1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج 1395/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تبريز مصوب سال 1391 1395/04/09 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1379/12/6 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در مورد ضوابط و مقررات تعيين حريم آثار تاريخي و فرهنگي شهر رامسر 1395/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 7، 8 و 15 از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در سال 1394 1395/03/19 بدون اعلام نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 30-16 و بند 9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390/12/1 1395/02/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 52-4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق مصوب سال 1375 1395/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7006/91250 مورخ 1394/8/2 معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 1395/02/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 2/6051/ش - 1384/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 - 1388/12/4 شهرداري مشهد 1395/02/20 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/118247 - 13391/5/1 و بخشنامه شماره 60/37631 - 1391/3/3 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/02/06 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه تأسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل ريلي مصوب 1389/8/3 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمين اجتماعي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه يكپارچه‌سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب 1391/12/23 شوراي اسلامي شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021/ش-1393/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 بخشنامه 14/2 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11، 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرين شرعي ذبح و صيد مصوب 1391/10/5 كميسيون تحول اداري سازمان دامپزشكي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 19545/ت50578ه‍ مورخ 1393/02/27 هيئت وزيران 1394/08/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 317-1390/07/24 شوراي اسلامي شهر زاهدان 1394/08/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء (ج) بند 1 قسمت 6-01-2 مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نفت 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 جلسه سي و دوم مورخ 1393/2/7 شوراي اسلامي شهر تنكابن 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/93/5021/ش مورخ 1393/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 28610/ت50343ه‍‌ مورخ 1393/3/18 هيئت وزيران 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 020/21861-1393/08/03 وزير جهاد كشاورزي 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1376/2/20 كميسيون ماده 5 قانون شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهرستان تبريز 1394/03/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات كميسيون ماده 5 قانون شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كرمانشاه و مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره‌هاي 2 و 3 و 5 از ماده 5 اصلاح آيين‌نامه اجرايي هماهنگي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر كرج 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بندهاي 12 و 11 مصوبه شماره 417 مورخ 1382/11/5 و بندهاي 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 مورخ 1388/10/28 شوراي اسلامي شهر كرمان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سازمان تعزيرات حكومتي مبني بر عدم پذيرش وكلاي غيردادگستري در سازمان تعزيرات حكومتي 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/91/4882/ش مورخ 1391/11/03 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1، 2 و 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر بهشهر 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمين اجتماعي 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60-1392/4/9 و بند (الف) و (ب) شماره 16246/92-1392/01/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/5/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 15625/ش مورخ 1371/10/14 استانداري آذربايجان غربي 1393/10/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانك مركزي 1393/10/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 1381/9/4 و بخشنامه شماره 91728/9 مورخ 1391/4/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1389/5/7 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان 1393/08/25 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان 1393/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 200/92/13598 مورخ 1392/8/1 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از قسمت (الف) اطلاعيه مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ 1389/6/28 مابين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-1364/2/4 و نيز مصوبه شماره 3096-1365/2/4 هيئت وزيران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 103/5940 وزارت نيرو 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 فصل 6 مصوبه شماره 91/6014/ش مورخ 1391/12/22 شوراي اسلامي شهر مشهد 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1388/6/2 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه داخلي كانون سردفتران و دفترياران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 25 و 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 7، 15، 16 بخشنامه شماره 36/363393 مورخ 1387/10/26 دانشگاه آزاد اسلامي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1065  
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-