عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1261251248765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن تعرفه شماره (3-2) با كد 110202 سال 1399 شهرداري بيرجند 1401/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/140 مورخ 1398/5/16 دادستاني كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3475 مورخ 1387/3/8 شوراي اسلامي شهر سبزوار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تفت جلسه 126 مورخ 1399/10/2 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 و دستورالعمل اجرايي آن به شماره 202/97/1653- 1397/3/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 82 آيين‌نامه دادرسي كار مصوب 1397/11/7 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 2201-1390/2/3 شهرداري سبزوار 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مورخ 1388/1/31 شوراي عالي معماري و شهرسازي 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/20882 مورخ 1397/8/9 شوراي عالي معادن 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 118136/ت58341هـ هيئت وزيران 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >1261251248765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-