عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1201191188765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 733/6215 مورخ 1383/10/26 مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 1401/04/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير رديف 2 مصوبه شماره 7- 1399/4/7 كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استان قم 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند 5 صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات يهداشتي درماني اردبيل مورخ 1393/2/21 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 اصفهان مورخ 1397/4/3 بند 6-8 1401/03/31 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 1397/4/3 1401/03/31 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1396/11/11، موضوع نامه شماره 29/95/44538- 1395/03/10 شهرداري مشهد 1401/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1396/11/11 موضوع نامه شماره 29/95/44538- 1395/03/10 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد 1401/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/07 1401/03/09 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (پ) ماده 10 تصويب‌نامه شماره 1051/ت53805هـ مورخ 1396/05/01 هيئت وزيران 1401/03/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/04/03 كميسيون ماده 5 شهر اصفهان 1401/03/09 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1197  
v  >1201191188765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-