عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >20191817161514321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصد و هشتاد و دومين جلسه شورايعالى برنامه‏ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 1368/10/24 1379/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3 هيئت وزيران 1379/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهاى خوابگاه‌هاى دانشجويى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى 1379/10/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره 1 بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 1377/8/11 هيئت وزيران 1379/10/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1376/11/26 كميسيون نظارت بر سازمان‌هاى صنفى فرخ‌شهر 1379/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 4 ذيل بند (ب) شرايط ضمن عقد مندرج در نكاحيه‌هاي رسمي شماره‌هاي 1/34823 مورخ 1361/7/19 و 1/31823 مورخ 1362/6/28 مصوب شورايعالي قضايي 1379/06/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1/1 مصوبه مورخ 1377/8/23 شورايعالى بيمه 1379/06/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ث) ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران موضوع تصويب‌نامه شماره 9859/ت14930هـ مورخ 1374/8/13 هيئت وزيران 1379/04/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمانى مصوب جلسه سي‎ و چهارم شوراي اداري وزارت كشور مورخ 1371/8/13 1379/04/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1368/3/11 شورايعالى شهرسازى در تعيين فضاى سبزكنار جاده كمربندى قائم‌شهر 1379/03/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 10/22557 مورخ 1372/9/16 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1378/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت531/هـ مورخ 1369/12/28 هيئت وزيران 1378/12/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1378/5/21 شوراى اسلامى شهر تهران در خصوص تصويب اساسنامه سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران 1378/12/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7ـ4 ضوابط شرح تفصيلى شهر اروميه مصوب 1373/5/5 شورايعالى شهرسازى 1378/08/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1097 مورخ 1374/6/29 بانك مركزى 1378/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 100/155م مورخ 1375/1/26 نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه 1378/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‏هاى شماره 52166 مورخ 1377/8/11 و 52373 مورخ 1377/8/11 هيئت وزيران 1378/07/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 1361/11/18 شوراى طرح و بررسى شهردارى تهران 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره 10/سا10625 مورخ 1376/5/4 بانك ملى ايران 1378/07/04 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل‌هاي شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 و شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1009 مورخ 1378/1/24 بانك مركزي 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه شماره 172 مورخ 1376/11/18 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 594 مورخ 1368/7/24 سازمان تامين اجتماعي 1378/06/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2 و 4 و تبصره آن آيين‏نامه اجرايى بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3 هيئت وزيران 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 34/182 مورخ 1375/3/26 شوراى اقتصاد 1378/01/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعي طي نامه شماره 77/21/4299 مورخ 1377/12/4 1377/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عملكرد وزارت كشور در اجراى لايحه قانون مالكيت و بهره بردارى از اراضى واقع در آبخور سد دز و الغاى قراردادهاى كشت و صنعت 1377/10/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 اصلاحى آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران مصوب 1376 رئيس قوه قضائيه 1377/08/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/7/5 دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى 1377/08/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د بخشنامه شماره 111/م ح/34 مورخ 14/ 12/ 1373 شوراى اقتصاد 1377/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 8040/ 3003 مورخ 19/ 6 /1375 اداره كل بيمه 1377/05/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از علميات اجرايي مصوب 1367/5/25 قوه قضاييه 1377/05/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن در مورد بندهاى (د) و (و) الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا (مصوب 1355 وزارت دادگسترى) 1377/03/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن 51 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1377/03/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 با شرع انور و اظهارنظر در مورد دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 249 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب 1355/4/6 وزارت دادگسترى 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 65678/ 8889/ 811 مورخ 13/ 12/ 1370 شهردار تهران 1376/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 10/ 5/ 1374 معاون اجرايى قوه قضائيه 1376/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1616/61 مورخ 14/ 10/ 1370 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 5/ 2/ 1371 بانك مركزى جمهورى اسلامى 1376/05/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده28 آيين‏نامه اجرايى آموزش و پرورش همگانى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/ 10/ 1373 سازمان حمايت از مصرف‏كنندگان 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 1366 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-4/30 مورخ 19/ 12/ 1371 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1376/04/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آيين‏نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 30 /9/ 1365 هيئت وزيران) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران اسناد رسمى (مصوب 24/ 9/ 1373 رئيس قوه قضائيه) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1051/ 60 مورخ 5/ 4/ 1374 بانك مركزى 1376/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و مواد 8 و 11 آيين‏نامه حمل و نقل وسايل درون شهرى سازمان اتوبوسرانى بوشهر 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 978  
v  >20191817161514321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-