نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >55545351504948321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي 1364/04/19 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موادي كه به طور متفرقه در قوانين ديگر، احكامي نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه دارند 1364/04/18 نظارت شرعي
طرح اصلاح قانون بنياد امور جنگ‌زدگان 1364/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح واگذاري باقيمانده اعتبارات عمراني استاني و ملي استان ايلام در سال جاري به كميته برنامه‌ريزي استان 1364/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه شمول قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي 1364/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تاخيز تاديه توسط بانك ها با شرع 1364/04/12 نظارت شرعي
لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1364/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1364/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي 1364/04/05 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و چهارم، يكصد و سي و پنجم و يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري (بخش مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور مصوب 1361/6/6) لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري (بخش مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور مصوب 6/6/1361 1364/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شوراي اسلامي 1364/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالاب‌هاي مهم بين‌المللي به‌ويژه تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر) 1364/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه استفساريه از بند (2) تفسير قانوني تبصره (2) ماده (10) و مواد (14) و (15) قانون اراضي شهري 1364/03/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس وزارت صنايع سنگين 1364/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تعيين وضع شغلي دندان‌سازان تجربي 1364/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/01 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه مقررات صادرات و واردات سال 1364 1364/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي 1364/02/25 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه الحاقيه ماده (268) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1364/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1364/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حذف اختيارات شاه معدوم در قوانين و مقررات مربوط به نيروهاي مسلح 1364/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي 1364/02/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأمين و توزيع كالا 1364/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب 1359/11/1 مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل (90) با دستگاه‌هاي دولتي 1364/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اعزام دانشجو به خارج از كشور 1364/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين 1364/01/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اهداف و وظايف وزارت امور خارجه 1364/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق ماده 8 آيين‏نامه پرداخت حقوق مديران مصوب 1359/4/14 و‌زراي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و و‌زير و مشاو‌ر رئيس سازمان برنامه و بودجه 1364/01/22 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه تمديد مهلت محدوده و حوزه‌هاي انتخاباتي موضوع تبصره (3) ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1364/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362 1364/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم و يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/12/29 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه بودجه سال 1364 كل كشور 1363/12/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص نبصره ماده 34 و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي قانون ثبت 1363/12/23 نظارت شرعي
ادعاي خلاف شرع بودن قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/4/10 شوراي انقلاب 1363/12/09 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه انتشار اسناد طبقه‌بندي‌شده وزارت امور خارجه 1363/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1363/12/08 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه الحاق يك تبصره به بند (3) لايحه قانوني محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي 1363/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص ارجاع به داوري پيش‌بيني شده در قراردادهاي بين‌المللي منعقده بين ايران و ساير كشورها (مصوب مجلس شوراي اسلامي) 1363/12/07 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه 1363/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اساسنامه شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 1363/11/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1363/11/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري 1363/11/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه همكاري فرهنگي و علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1363/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد 1363/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاحيه قانون مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سال‌هاي 1982 تا 1991 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه لغو ماده (90) قانون محاسبات عمومي 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1363/11/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح بند (1) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 1363/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعيين حقوق محصلين كادر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تمديد مهلت مقرر در قانون رسيدگي به پرونده‌هاي كسري جمع‌داري مصوب 1360/6/1 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تشكيل شوراهاي اسلامي كار 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تفسير ماده (22) قانون تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي راجع به شمول قانون محاسبات عمومي در مورد اين دانشگاه و دانشگاه‌هاي ديگر 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سيرالئون 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران از بازرسي و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و كليه عوارض و هزينه‌ها به استثناي باربري و انبارداري 1363/11/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به وزير برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزيستي زير نظر وزارت بهداري 1363/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني الزام دولت در مورد تهيه لايحه خودكفايي شركت‌هاي واحد اتوبوسراني 1363/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 1363/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث 1363/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (81) قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (10) قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح موادي از قانون نظام پزشكي و الزام دولت جهت تهيه و تنظيم و ارائه لايحه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي باختر 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص ملاك مغايرت مصوبات مجلس با شرع 1363/10/11 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه اصلاح ماده (17) اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1363/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعميم قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران، همافران و كارمندان ارتش، ژاندارمري و شهرباني كشور مصوب 1351/12/27 به عائله درجه يك دانشجويان، دانش‌آموزان و ساير محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اعاده به خدمت كاركنان بازخريدشده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تغيير تابعيت ذي‌حسابي كنترولر، حسابرسي و دفاتر خريد ارتش 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/10/05 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
طرح تشخيص لزوم اعزام مجروحين جنگي به خارج از كشور 1363/10/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (2) ماده (10) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت‌ماه 1350 1363/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تغيير نام و اصلاح تبصره ماده (8) قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشور مصوب تيرماه 1345 1363/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه پرداخت حق محروميت از مطب به دامپزشكان وزارت كشاورزي 1363/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه افزايش سرمايه ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه 1363/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تطبيق حقوق شاغلين در آزمايشگاه‌هاي مؤسسه واكسن و سرم‌سازي رازي با كاركنان مشمول بند (ت) تبصره (7) قانون بودجه سال 1362 1363/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح لايحه قانوني تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران مصوب 1358/12/25 1363/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت كاركنان انجمن‌هاي بهداري از پرداخت مابه‌التفاوت دريافتي ناشي از تطبيق با آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي 1363/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي 1363/08/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح ماده (42) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1363/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1363/08/16 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه اعزام مستخدمين شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول قانون استخدام كشوري به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شركت‌ها و مؤسسات دولتي 1363/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه احتساب سنوات خدمت قضات دادگاه‌هاي انقلاب 1363/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح خدمت وظيفه عمومي 1363/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كرده‌اند، در سوابق خدمتي آنان در دستگاه‌هاي دولتي 1363/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي (پيش از بازنگري) 1363/07/25 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل شصتم قانون اساسي (تشكيل شوراي اقتصاد) 1363/07/25 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
لايحه الحاق به مقاوله‌نامه حمل و نقل‌هاي بين‌المللي با راه‌آهن 1363/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انتقال حق بيمه سهم مستخدمين شاغل ارتش از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ثبت و گزارش اجباري بيماري‌هاي سرطاني 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه فروش موتورسيكلت‌ها و موبيلت‌ها به نامه‌رسان‌ها و كاركنان واجد شرايط و پرداخت هزينه سوخت و نگهداري آنها به افراد مزبور 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي 1363/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي 1363/07/03 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استعلام در خصوص معناي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي 1363/07/02 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/05/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1363/05/30 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >55545351504948321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-