نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >55545352515049321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي 1362/08/04 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
ادعاي خلاف شرع بودن مواد مربوط به اراضى موات در آيين‏نامه اجرايى قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358/5/22 هيئت وزيران 1362/08/03 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1362/08/03 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
طرح اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تفسير اصل يا اصولي از قانون اساسي 1362/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور 1362/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور 1362/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد قانون بازسازي نيروي انساني 1362/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1362/07/14 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه افزايش سرمايه شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) از محل پرداخت‌هاي انجام‌شده از طرح خانه‌هاي سازماني گارد منحله بابت خريد حمام‌‌هاي پيش‌ساخته و آسانسورها 1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره ذيل رديف 48/01 جدول ضميمه قانون امور گمركي 1362/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص اختلاف در رابطه بين هيئت‌هاي بازسازي و ديوان عدالت اداري 1362/07/12 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه حذف آخر تبصره (33) قانون بودجه سال 1362 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح مقررات مالي شوراي نگهبان 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك بند به عنوان بند (13) به ماده (10) لايحه ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359/4/21 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تصدي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه استمهال دولت پاكستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد ميليون دلاري 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (20) قانون برق ايران مصوب سال 1346 1362/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حمايت از پرسنلي كه در عمليات خنثي‌سازي مواد منفجره يا محترقه جان خود را از دست داده و يا معلول مي‌شوند 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تسري مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 60 به سال‌هاي بعد 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص اصول هفتاد و سوم و نود و چهارم قانون اساسي 1362/05/24 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي) استعلام اشخاص
طرح تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه تأسيس مطب 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي 1362/05/18 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1362/05/16 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
طرح اساسنامه گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به برنامه عمران ملل متحد و اجازه به هزينه منظورنمودن هزينه‌هاي انجام‌شده سال 1359 وزارت امور خارجه 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست بررسي مطابقت مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسي 1362/05/12 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب مجلس شوراي اسلامي 1362/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص مرجع پذيرش استعفاي وزير 1362/05/11 نظر شورای نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) استفساريه
استفساريه در خصوص مرجع پذيرش استعفاي وزير 1362/05/11 نظر شورای نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) استفساريه
لايحه شمول قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي و اصلاحيه‌هاي بعدي به اعضاي شوراي نگهبان 1362/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي اينمارسات 1362/04/29 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تمديد قانون اخذ هزينه صدور كارت ملواني و پروانه دريانوردي 1362/04/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ايجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي كادر انتظامي سازمان پليس قضايي 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم و يكصد و شصتم قانون اساسي‌ 1362/04/16 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1362/04/09 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استعلام در خصوص جايگاه قانوني ستاد انقلاب فرهنگي‌ 1362/04/08 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
طرح اصلاح مواد (10) و (11) آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعويق انداختن مهلت مقرر در بند (پ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1359 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن تصرفات قرض‌گيرنده در مورد قرض ربوى 1362/04/06 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
نظارت شرعي در خصوص تجديدنظر در حكم حاكم شرع 1362/04/05 نظارت شرعي
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 58/4/10 و تبصره الحاقي آن مصوب 58/4/24 و قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت مصوب 58/5/20 هيئت دولت موقت توسط ديوان عدالت اداري 1362/04/05 نظارت شرعي
لايحه اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351 1362/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه ورود اتومبيل‌هاي نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيين‌نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار مي‌گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌يابند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نسبت به جوانمردان و دلاوران كه به طور قراردادي استخدام شده‌‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمان‌هايي كه كلاً يا بعضاً به طور غيرقانوني تصرف و احداث شده‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (255) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 1362/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه بيمه محصولات كشاورزي 1362/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اعطاي معافيت مالياتي كالاهايي كه اجازه صدور دارند 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني معادن 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه واگذاري اراضي به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره ماده (3) قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انگشت‌نگاري 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات 1362/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح رفع نقايص و تكميل آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون سهميه تمبرهاي يادگاري و جاري موزه تمبر مصوب 1349/12/3 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1362/02/20 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه معافيت هزينه‌هاي گمركي كالاهاي كابوتاژي 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان مصوب 1361/11/3 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ادامه عضويت شركت ملي گاز ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ادامه عضويت شركت ملي نفت ايران در انجمن بين‌المللي اكتشاف و توليد 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي، مربي ليسانس، مربي، استاديار، دانشيار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و وزارتخانه‌ها كه بازنشسته، موظف و فوت شده يا بشوند 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (وابسته به وزارت راه و ترابري) 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (380) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح روابط موجر و مستأجر 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده (7) قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها 1362/02/15 نظارت شرعي
طرح الزام دولت به تدوين لايحه‌اي در مورد آيين عبادي - سياسي حج 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي 1362/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب 1362/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداري‌ها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده نمي‌كنند 1362/02/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه بلندمدت بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1362/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به تقديم لايحه قانوني نظام تهيه و توزيع 1362/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز 1362/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي مصوب 1360/12/9 مجلس شوراي اسلامي 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشكيلات اداري جمهوري اسلامي ايران 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/01/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه كمك بلاعوض دولت جمهوري اسلامي ايران به سيل‌زدگان يمن جنوبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه بودجه سال 1362 كل كشور 1361/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص مصوبه مورخ 1358/2/4 درخصوص تجديد قراراد اجاره در اراضي و املاك موقوفات 1361/12/23 نظارت شرعي
طرح توزيع عادلانه آب 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه تعيين نرخ آب براي مصارف شهري، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‌هاي بدهكاران 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 61 آيين‏نامه انتظامى نظام پزشكى (مصوب 1348/3/3) 1361/12/16 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
طرح الزام دولت جهت تنظيم لايحه نفت 1361/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1361/4/3 مجلس شوراي اسلامي 1361/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >55545352515049321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-