نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >55545352515049321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
تذكر ارشادي به رئيس جمهوري وقت مبني بر اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي 1363/05/23 تذكر شوراي نگهبان تذكرات
استعلام در خصوص آموزش و پرورش رايگان 1363/05/17 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص دريافت بهره از وام، پس از تاريخ سررسيد آن 1363/05/17 نظارت شرعي
تفسير بند (د) تبصره (3) قانون خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360/8/24 1363/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تفسير تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 1363/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك ماده به قانون الحاق موادي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص تقاضاي رأي اعتماد 1363/05/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1363/05/09 نظارت شرعي
طرح الحاق موادي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي راجع به تقاضاي رأي اعتماد و نحوه برگزاري آن 1363/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (1205) قانون مدني 1363/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص واگذاري زمين‌هاي بنياد مستضعفان به وزارت مسكن و شهرسازي 1363/05/07 نظارت شرعي
لايحه اساسنامه شركت‌هاي سهامي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي يخچال‌دار، حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي و حمل و نقل داخلي جمهوري اسلامي ايران 1363/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص دستورالعمل شماره 12/1/3313 مورخ 2/ 12/ 61 با موضوع استمرار قانون اصلاحات ارضي دوره طاغوت 1363/04/21 نظارت شرعي
نظارت شرعي در خصوص ماده 18 قانون گذرنامه 1363/04/19 نظارت شرعي
استفساريه در خصوص انطباق شوراهاي تصميم گيرنده با قانون اساسي‌ 1363/04/19 نظر شورای نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) استفساريه
طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب 1362/12/9 مجلس شوراي اسلامي 1363/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص اعطاي زمين‌هاي تحت مديريت بنياد مستضعفان به سازمان زمين شهري 1363/04/13 نظارت شرعي
لايحه اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي 1363/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون گمركي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت كارنه‌هاي تير (كنوانسيون T.I.R) 1363/03/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس وزارت معادن و فلزات 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاحيه قانون ديوان محاسبات 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تعيين تكليف كتب مصادره‌اي 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه دولتي‌كردن بازرگاني خارجي 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اساسنامه سازمان انتقال خون ايران 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاحيه قانون ديوان محاسبات كشور 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق در جلسات شوراها، هيئت‌ها و مجامع مختلف به وزراي صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح بند (الف) ماده (1) آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني 1363/03/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح واگذاري واحدهاي غير بهداشتي و درماني بهكده رضوي به كميته امداد امام خميني و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام 1363/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني تصدي وزارت مسكن و شهرسازي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه پرداخت كمك‌هزينه مسكن و كمك‌هزينه تحصيلي به فرزندان مأموران وزارت امور خارجه 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي‌باشند همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري مصوب 1361/6/16 مجلس شوراي اسلامي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه‌ تغيير نام وزارت دفاع ملي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح واگذاري شهرك دانشگاه به شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه تهران 1363/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح تبصره (54) بودجه 1363 كل كشور در خصوص اعتبارات جهاد سازندگي 1363/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه فروش و تحويل نفت مجاني به دولت سوريه و اجازه تقسيط ديون آن دولت به جمهوري اسلامي ايران 1363/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق (2) بند به ماده (39) قانون استخدام كشوري 1363/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تمديد مهلت قانون مربوط به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض و هزينه‌هاي گمركي هدايايي كه از جانب اشخاص، جمعيت‌ها و مؤسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ‌زده و آسيب‌ديده از كشورهاي خارج تاكنون وارد ايران شده و يا خواهد شد 1363/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور 1363/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان، دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 و الحاق سه تبصره به آن و يك تبصره به ماده يك 1363/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمري 1363/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1363/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موارد معافيت بند (2) تبصره (85) قانون بودجه سال 1362 1363/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده واحده لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري 1363/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت تخريب مسجدِ در معرض ويراني براي بازسازي با موازين شرع 1363/02/10 نظارت شرعي
لايحه اصلاح قانون روابط مالك و مستأجر 1363/02/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص ماده 2 لايحه متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع (مصوب 1361/7/24 شوراى انقلاب اسلامى) 1363/02/04 نظارت شرعي
طرح ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دو تبصره به ماده (7) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 مجلس شوراي اسلامي 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (109) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و حذف تبصره‌هاي (1) و (2) ماده مزبور 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به حذف اختيارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتي رژيم منفور گذشته در قوانين و مقررات مصوبه تا تاريخ 1357/11/22 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تبديل مركز انتشارات علمي و فرهنگي از صورت (مركز وابسته) به (شركت دولتي وابسته) 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تفسير قانون حداكثر حقوق بازنشستگي مصوب 1359/11/26 و قانون تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/3/30 1363/02/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه‌ تعيين پايه‌ افرادي كه به سمت‌هاي قضايي منصوب مي‌شوند 1363/01/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم 1363/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه بودجه سال 1363 كل كشور 1362/12/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهلم قانون اساسي 1362/12/29 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
لايحه اصلاح و الحاق موادي از آيين دادرسي حقوقي 1362/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح يك تبصره و الحاق چند تبصره به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1362/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه متمم بودجه سال 1362 كل كشور 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست تغيير آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 1362/12/16 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه حذف تبصره الحاقي به ماده (22) قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران 1362/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1362/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه عضويت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهاني 1362/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد مدت قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/11/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير مواد (9)، (14) و (15) و تبصره (2) ماده (10) قانون اراضي شهري 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه لغو تعهد خدمت معلمان فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم كه مشمول لايحه پاكسازي مي‌شوند 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 1360/12/2 مجلس شوراي اسلامي 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي ايران 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفاده از ساعات آزاد اساتيد و مدرسين دانشگاه‌ها و درآمد كارگاه‌ها 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (15) قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب دي‌ماه 1347 1362/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه افزايش مستمري دريافت‌كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه وظايف و مسئوليت‌هاي جمعيت هلال احمر 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ادامه عضويت برخي از سازمان‌هاي دولتي در مجامع بين‌المللي 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ادامه عضويت ايران در سازمان ايپيكا و كنگره جهاني نفت و اوپك 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت جهت بازسازي و احياء مناطق روستايي كشور به وسيله ايجاد خدمات و امكانات رفاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتي 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه رفع محدوديت زماني قانون ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانت‌نامه بانكي مصوب 1360/3/17 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مجازات اسلامي (مبحث تعزيرات) 1362/10/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه رفع اختلافات مالياتي 1362/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تشكيل سازمان حسابرسي 1362/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل هشتادو هشتم قانون اساسي 1362/10/07 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي 1362/09/29 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه خدمت نيمه‌وقت بانوان 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي 1362/09/09 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1362/09/08 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه اجازه ارجاع اختلافات في‌مابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمونش به داوري 1362/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت از ماليات وجوهي كه تحت هر عنوان به‌استثناي حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشكان، دندان‌پزشكان، دكترهاي داروساز و دامپزشكان پرداخت مي‌شود 1362/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني 1362/08/25 نظارت شرعي
لايحه اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1362/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 1361/3/30 هيئت وزيران 1362/08/18 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه اصلاح ماده (16) قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انحلال صندوق مشترك شهرداري‌ها 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به دادن لايحه مقررات سالانه واردات و صادرات 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (21) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير شمول بند (5) قانون صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به وام‌هاي دريافتي متنفذين و وابستگان رژيم گذشته از بانك‌ها 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص آراء صادره از سوي هيئت‌هاي حل اختلاف كار 1362/08/12 نظارت شرعي
لايحه معافيت جامعة الامام الصادق (ع) از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات اراضي باير و حق تمبر نقل و انتقالات املاك 1362/08/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >55545352515049321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-