نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >51504948474645321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح تشكيل شوراي عالي صنايع 1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به وصول وجه از متقاضيان صدور پروانه و تجديد پروانه حمل سلاح 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به ترخيص اتومبيلهاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به واگذاري مالكيت كليه وسايل نقليه‌اي كه به شركت واحد تحويل گرديده است 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه عضويت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسيون آسيايي سازمانهاي مبارزه با سرطان 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه عضويت مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي در اتحاديه بين المللي مبارزه با سل 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون مدني 1361/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعيين تكليف اموال فراريان از كشور 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني ايجاد تسهيلات در مقررات مالي اجراي طرح عمراني كارخانه فولادسازي مباركه 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان 1361/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست انطباق آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) با قانون اساسي و شرع‌ 1361/10/06 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
طرح تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري 1361/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مجازات اسلامي (مبحث سوم ديات) 1361/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني الحاق دو تبصره به مواد (197) و (198) آيين دادرسي كيفري 1361/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361/7/21 1361/09/29 نظارت شرعي
استعلام در خصوص ماهيت جمعيت هلال احمر و درآمدهاي آن 1361/09/22 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30/ 3/ 61 هيئت وزيران 1361/09/20 نظارت شرعي
نظارت شرعي در خصوص ارجاع دعوي به داوري 1361/09/10 نظارت شرعي
لايحه تفسير ماده (59) قانون استخدام كشوري يا (تفسير ماده (59) قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي وابسته به دولت) 1361/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به اجازه وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركتها و موسسات تجاري و خدماتي و توليدي مصوب 1359/04/15 شوراي انقلاب اسلامي ايران 1361/09/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه متمم قانون بودجه سال 1361 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه استفاده اعضا هيئت علمي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از مزاياي تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه تبديل وضع يافته‌اند 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص تصرفات اراضي 1361/09/01 نظارت شرعي
طرح افتتاح سال اول رشته‌هاي گروه فني مهندسي و گروه كشاورزي و دانشكده الهيات و معارف اسلامي 1361/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح قسمتي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نايل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حدود و قصاص و مقررات آن (مواد 198 تا 221) 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به مجازات اسلامي 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي 1361/08/03 نظارت شرعي
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم و آيين نامه اجرايي آن مصوب شوراي انقلاب اسلامي 1361/07/24 نظارت شرعي
لايحه راجع به معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري، لوازم و وسايل پزشكي، ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد مي‌شود 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/02/14 مجلس شوراي اسلامي 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تشكيل سازمان انتقال خون ايران 1361/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص قانون [جلوگيري از] تصرف عدواني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/07/19 نظارت شرعي
طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1361/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص چگونگي اجراي قوانين قبل از انقلاب 1361/07/17 نظارت شرعي
لايحه راجع به تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1361/06/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري 1361/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان 1361/06/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حدود و قصاص و مقررات آن (مواد 1 تا 196) 1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تذكر در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1361/06/11 تذكر شوراي نگهبان تذكرات
لايحه رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصي كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا موسسات تابعه آن وزارتخانه بدهي معوقه دارند 1361/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 1361/06/03 نظارت شرعي
لايحه راجع به فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي و زنان و مامائي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني ديگر 1361/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني افتتاح سال اول دانشكده پزشكي 1361/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده (152) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/05/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاههاي دولتي به حساب دستگاههاي مربوطه 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني خط‌ مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (53) قانون مرتكبين قاچاق و الحاق يك تبصره به آن 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به تقديم لايحه‌اي در مورد نظام تبليغاتي متحد 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح تبصره (57) قانون بودجه سال 1361 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358/07/01 شوراي انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون اصلاح ماده (13) اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني مصوب 1353 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/02/04 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي 1361/04/08 نظارت شرعي
لايحه راجع به انتقال يك هزار و يكصد و هشتاد و شش(1186) قلم اموال منقول و غير منقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق تبصره هاي 6و7 به ماده واحده قانون الحاق سازمانهاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي 1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي 1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم، هشتادم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1361/03/20 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم 1361/03/06 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
لايحه اصلاح تبصره (3) الحاقي به ماده (45) قانون انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي 1361/02/27 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازة گوشت‌فروشي مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب با موازين شرع 1361/02/22 نظارت شرعي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي و اجازه اجراي مقررات فصل سوم آيين‌نامه پليس قضايي 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني شرايط انتخاب قضات دادگستري 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تفويض اختيار نماينده شوراي انقلاب به نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي نهضت سواد آموزي 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (3) ماده (36) قانون استخدام كشوري 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تاسيس وزارت صنايع سنگين 1361/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و دارو سازان مصوب 1360/03/04 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تكميل ونحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/09/24 و قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و دارو سازان مصوب 1360/11/04 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت وظيفه مصوب 1359/03/14 1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/05/18 شوراي انقلاب 1361/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب‌ 1361/01/22 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص 1361/01/17 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه بودجه سال 1361 كل كشور 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني اراضي شهري 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اعتبار اجراء اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي و يا وام‌هاي بدون وثيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي كه به اشخاص پرداخت ميشود 1360/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص اختيارات ستاد مشترك ارتش 1360/12/20 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استعلام در خصوص قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري‌ جمهوري اسلامي 1360/12/20 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چكهايي كه امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به آنها در مناطق جنگي وجود ندارد 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح بند (ج) (لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن) 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه واگذاري ساختمانهايي كه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده يا مي‌شود 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه تاكسيدرمي جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (3) قانون استفاده از بيسيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به هزينه‌هاي مربوط به بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ايراني در خارج از كشور 1360/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم و موسسات وابسته مصوب 1358/09/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1360/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5003   
v  >51504948474645321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-