نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >50494847464544321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/02/04 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358/07/01 شوراي انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي 1361/04/08 نظارت شرعي
لايحه راجع به انتقال يك هزار و يكصد و هشتاد و شش(1186) قلم اموال منقول و غير منقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق تبصره هاي 6و7 به ماده واحده قانون الحاق سازمانهاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي 1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي 1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم، هشتادم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1361/03/20 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم 1361/03/06 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
لايحه راجع به تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (3) الحاقي به ماده (45) قانون انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي 1361/02/27 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازة گوشت‌فروشي مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب با موازين شرع 1361/02/22 نظارت شرعي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي و اجازه اجراي مقررات فصل سوم آيين‌نامه پليس قضايي 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني شرايط انتخاب قضات دادگستري 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (3) ماده (36) قانون استخدام كشوري 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تفويض اختيار نماينده شوراي انقلاب به نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي نهضت سواد آموزي 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تاسيس وزارت صنايع سنگين 1361/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و دارو سازان مصوب 1360/03/04 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/09/24 و قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و دارو سازان مصوب 1360/11/04 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تكميل ونحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت وظيفه مصوب 1359/03/14 1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/05/18 شوراي انقلاب 1361/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب‌ 1361/01/22 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص 1361/01/17 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه بودجه سال 1361 كل كشور 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني اراضي شهري 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اعتبار اجراء اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي و يا وام‌هاي بدون وثيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي كه به اشخاص پرداخت ميشود 1360/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص اختيارات ستاد مشترك ارتش 1360/12/20 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استعلام در خصوص قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري‌ جمهوري اسلامي 1360/12/20 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چكهايي كه امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به آنها در مناطق جنگي وجود ندارد 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح بند (ج) (لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن) 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه واگذاري ساختمانهايي كه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده يا مي‌شود 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه تاكسيدرمي جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح ماده (3) قانون استفاده از بيسيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به هزينه‌هاي مربوط به بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ايراني در خارج از كشور 1360/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم و موسسات وابسته مصوب 1358/09/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1360/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح بعضي از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه هزينه بازبيني فيلم‌هاي سينمايي داخلي و خارجي 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به كاهش جريمه متخلفين در صادرات فرش و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون راجع به الحاق يك تبصره به بند (11) ماده (29) قانون امور گمركي مصوب 1359/04/23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب جلسه مورخ 1359/9/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي 1360/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به بخشودگي 9% جريمه ديركرد عوارض نوسازي در شهرها 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به لفاف بندي براي حمل امانات پستي 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني الغاء قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور و تبصره (1) آن 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام ارائه اساسنامه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي 1360/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به همكاري ما بين شركت صادراتي تجهيزات عمومي كره و شركت سهامي شيلات جنوب ايران 1360/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص مجموعه قوانين جزايي و مدني 1360/11/15 نظارت شرعي
لايحه راجع به نحوه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي 1360/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به حذف شهرستان گرمسار از رديف شهرستانهاي مندرج در اصلاحيه تبصره (2) ذيل ماده واحده قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات عمومي 1360/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ديوان عدالت اداري 1360/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران و مجلس 1360/11/08 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي 1360/11/05 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 راجع به شرايط صدور گذرنامه براي رانندگان و كمك رانندگان خط ترانزيت موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون تامين اعتبارات عمراني مصوب 1343/09/24 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مي‌نمايند 1360/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي‌ 1360/11/01 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
استعلام در خصوص بلاتكليفي اشخاصي كه به صورت غيررسمي معاملات زمين و مسكن انجام داده‌اند 1360/11/01 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه تشكيل گروه صنايع وزارت دفاع ملي 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اجراي قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان و قانون خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (12) اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ترميم اعتبار هزينه‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و منابع تامين اعتبار قانون بودجه سال 1360 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غير نظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها 1360/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده (66) قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به بخشودگي اقساط 8 دستگاه خانه‌هاي سازماني شركت سهامي زراعي عدالت 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاقيه ماده (268) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص رديف 127515 قسمت چهارم بودجه سال 1360 1360/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح بند (ج) لايحه قانوني تجديد نظر در اختيارات كميته موضوع تبصره (18) قانون بودجه سال 1358 و چگونگي ادامه فعاليت مديران تصفيه دستگاههايي كه منحل شده‌اند 1360/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تذكر به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص قوانين آزمايشي 1360/10/17 تذكر شوراي نگهبان تذكرات
لايحه راجع به اجازه ارجاع به داوري و تعيين داور براي دعاوي عليه بانكها در خارج از كشور به بانك مركزي ايران 1360/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق ماهانه پرسنلي كه به ترفيع درجه نايل مي‌شوند 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به تغيير نام سازمان خبرگزاري پارس به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني به حساب گرفتن اسناد هزينه مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كشت و صنعت خوزستان كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي منتقل شده‌اند طبق مقررات مالي و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق خوزستان 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملي 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح قانون استخدام سربازان وظيفه به صورت پيماني براي خدمت در مشاغل فني و تخصصي مورد نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تغيير نام شركت سهامي پخش كود شيميايي به (شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم) 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني راجع به حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه به علت شركت و مباشرت در خنثي سازي مواد منفجره جان خود را از دست داده و به درجه شهادت نايل مي‌گردند 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (ب) ماده (3) قانون بنياد امور جنگ‌زدگان 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به الحاق يك بند به لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر 1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه به كار گماردن متخصصين رشته‌هاي پزشكي خارجي به وزارت بهداري 1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس 1360/10/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير مجلس درباره لايحه قانوني ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن وسيله وزارت مسكن و شهرسازي مصوب شوراي انقلاب 1360/09/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به انحلال سازمان معاملات ترياك 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اجازه دريافت مبلغ يك ريال به حق الثبت مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ دو (2) ريال به حق الثبت هر امانت پستي 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به لغو لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 4949   
v  >50494847464544321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-