موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي شهرك‌هاي صنعتي ايران 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان حسابرسي (شركت مادرتخصصي) 1382/03/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير) 1382/03/11 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
ماده (5) اصلاحي اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي تابع شركت سهامي مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ـ توانير 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1382/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل‌ و نقل جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين ‌المللي جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون 1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران 1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 1381/10/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان 1381/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح تبصره (2) ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1381/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي صنايع دفاع 1381/09/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1381/07/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/07/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1381/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (11) اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (18) اساسنامه بانك صنعت و معدن 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1381/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 1381/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1380/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1380/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح بند (الف) ماده (8) اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1380/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1380/07/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه بانك صنعت و معدن 1380/06/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان امور مالياتي كشور 1380/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني 1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1380/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1380/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران 1380/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/09/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-