موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه سازمان امور مالياتي كشور 1380/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني 1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1380/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1380/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران 1380/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/09/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران 1379/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي مؤسسات «جهاد توسعه»، «جهاد نصر» و «جهاد استقلال» 1379/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك 1379/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب) 1379/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1378/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1378/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1378/08/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (15) اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1378/05/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1378/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران 1378/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران 1378/04/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1378/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1378/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1377/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي 1377/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران 1377/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور 1377/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي 1377/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1377/04/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي (فناوري) 1377/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1376/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1376/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1376/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1376/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1376/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1376/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (5) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1376/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان 1376/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري 1376/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش 1376/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري 1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 500  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-