موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >262524111098321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير) 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 1393/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1392/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌‌اي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >262524111098321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-