شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/03/17 مصوبه هيات وزيران  
1385/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-