شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 14

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/06/15 مصوبه هيات وزيران  
1383/08/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1384/01/31 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1384/01/31 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1384/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1384/05/01 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-