شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان شيلات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/05/02 مصوبه هيات وزيران  
1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/06/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-