شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/06/11 مصوبه هيات وزيران  
1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/07/28 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-