شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/05/29 مصوبه هيات وزيران  
1385/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1385/06/29 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-