شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/03/11 مصوبه هيات وزيران  
1384/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/04/08 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-