شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي_فرهنگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/04/24 مصوبه هيات وزيران  
1386/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/05/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-