شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/11/09 مصوبه هيات وزيران  
1384/12/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1385/01/29 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1385/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1385/02/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-