شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/06/15 مصوبه هيات وزيران  
1385/06/20 جدول تطبيقي  
1385/07/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1385/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1385/07/30 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-