شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهام خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/03/27 مصوبه هيات وزيران  
1386/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/04/30 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-