شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/07/16 مصوبه هيات وزيران  
1385/09/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1385/10/06 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1385/11/11 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-