شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/03/04 مصوبه هيات وزيران  
1384/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/03/31 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-