شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/08/28 مصوبه هيات وزيران  
1385/09/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1385/10/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-