شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/03/02 مصوبه هيات وزيران  
1386/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/04/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-