شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/02/16 مصوبه هيات وزيران  
1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1386/03/23 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-