عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب شوراي انقلاب از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1377/09/18
استعلام در خصوص علت رد صلاحيت يكي از نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري 1377/09/11
استعلام در خصوص درخواست اظهارنظر شرعي صريح در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري 1376/04/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 44 و 53 قانون اساسي 1376/03/10
استعلام در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي 1375/08/19
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران در تصويب آيين‌نامه 1375/08/02
استعلام در خصوص زمان افتتاح مجلس 1375/03/07
استعلام در خصوص لزوم استعفاي شهرداران مناطق شهري جهت كانديداتوري نمايندگي مجلس 1374/11/15
استعلام در خصوص صلاحيت مجلس نسبت به تقنين در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1374/06/26
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي‌ از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1374/06/20
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون و تأكيد بر عدم شمول اراضي موات بر اراضي موقوفه 1374/06/15
استعلام در خصوص شمول قوانين مربوط به آب و اراضي نسبت به موقوفات 1374/06/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 125 و 139 قانون اساسي 1374/05/18
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي پيروان حضرت يحيي (ع) 1374/04/22
استعلام در خصوص حدود صلاحيت نماينده ويژه رئيس جمهور 1374/01/16
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1373/12/20
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1373/09/16
استعلام در خصوص استفسار در مورد شمول اصل 35 بر مراجعي غير از دادگاه 1373/04/29
استعلام در خصوص نهاد متناظر شوراي نگهبان در ساير كشورها 1373/03/25
استعلام در خصوص عضويت غير وزير در كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي 1372/11/06
تعداد كل رديف : 108 
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-