عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413128765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص موقوفات 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص اثبات قتل با قسامه 1375/12/14
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1375/05/10
نظارت شرعي در خصوص ماده واحده قانون افتتاح حساب پس انداز براي اطفال - مصوب 1357 1375/05/06
نظارت شرعي در خصوص گرفتن ماليات از موقوفات خاص 1375/03/06
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1374/08/25
نظارت شرعي در خصوص مستثني بودن موقوفات از قوانين مربوط به املاك شخصي 1374/04/27
نظارت شرعي در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1374/03/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 5 تصويب‌نامه شماره 7118/ت211ه مورخ 1373/6/6 هيئت وزيران 1373/12/20
نظارت شرعي در خصوص بند 5 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها 1373/04/11
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413128765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-