عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه هاي شماره 25789/ت19957ه مورخ 1377/5/10 و شماره 25791/ت19965ه مورخ 1377/5/10 هيئت وزيران 1377/07/27
نظارت شرعي در خصوص پرداخت تعهد مربوط به يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري 1377/06/09
نظارت شرعي در خصوص پرداخت سود وام سهامدار موضوع ماده 2 تصويب‌نامه هيئت وزيران 1377/05/27
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377/05/26
نظارت شرعي در خصوص ماده 3 الحاقي به آيين نامه اصلاحي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي 1377/05/21
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه مورخ 1373/10/6 هيئت وزيران در رابطه با چاپ و نشر اوراق قرضه جديد براي بازپرداخت اصل و جوائز اوراق قرضه سابق 1377/01/10
نظارت شرعي در خصوص ماده (6) تصويب‌نامه مورخ 1373/8/14 هيئت وزيران در خصوص «سود مورد انتظار» 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 با موضوع احتساب خسارت تأخير تأديه در خصوص چك بلامحل 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 1376/03/01
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-