عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
v  >1413129876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص اوقاف 1372/05/11
نظارت شرعي در خصوص ماده (152) قانون ديات - مصوب 1361 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده (443) قانون مجازات اسلامي - مصوب 70/05/08 كميسيون مزبور 1372/05/02
نظارت شرعي در خصوص تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1369/10/18 1372/04/22
نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري 1372/02/27
نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن 1371/10/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص قانون منع بازداشت بدهكاران و ماده 139 قانون تعزيرات 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1371/06/08
نظارت شرعي در خصوص عدم شمول مغايرت شرعي مرور زمان نسبت به اشخاص خارجي كه در كشورشان مرور زمان به رسميت شناخته شده است 1371/05/11
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است 1369/10/05
تعداد كل رديف : 132 
v  >1413129876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-