عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413129876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1372/12/11
نظارت شرعي در خصوص مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري 1372/09/11
نظارت شرعي در خصوص اوقاف 1372/05/11
نظارت شرعي در خصوص ماده (152) قانون ديات - مصوب 1361 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده (443) قانون مجازات اسلامي - مصوب 70/05/08 كميسيون مزبور 1372/05/02
نظارت شرعي در خصوص تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1369/10/18 1372/04/22
نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري 1372/02/27
نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن 1371/10/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1371/06/08
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413129876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-