عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص اطلاق انفال به سنگ آهك 1380/10/02
نظارت شرعي در خصوص قانون انتشار اسناد خزانه و اوزاق قرضه مصوب 1348 1380/07/22
نظارت شرعي در خصوص نامه سرپرست اوقاف راجع به بخشنامه‌هاي صادره از معاون هماهنگي امور عمران وزارت كشور و مديركل دفتر فني استانداري تهران درخصوص ماده 66 بودجه 1363 مورخ 79/12/28 1379/12/28
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي 1379/12/08
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي ماده 13 تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان 1379/12/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 1210 قانون مدني 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص الزام قاضي به تبعيت از استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند 1 تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1379/09/15
نظارت شرعي در خصوص سود تسهيلات مذكور در تصويبنامه هيئت وزيران 1379/05/01
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1379/04/09
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-