عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >14131210987321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص عدم شمول مغايرت شرعي مرور زمان نسبت به اشخاص خارجي كه در كشورشان مرور زمان به رسميت شناخته شده است 1371/05/11
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص تصرّفات برخلاف وقفنامه و بدون قصد و رضاى متولى 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص ماده 712 قانون آيين دادرسي مدني با موضوع الزام به پرداخت هزينه دادرسي 1369/06/18
نظارت شرعي در خصوص اخذ 2% از فروش شركت ها و كارخانجات توسط سازمان صنايع ملي ايران 1369/03/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310 1368/10/17
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص جواز احداث ساختمان در محدوده حريم روستا در صورتي‌كه مورد نياز براي مصارف مقرر جهت حريم نباشد 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص وصول خسارت تأخير تأديه 1367/10/14
نظارت شرعي در خصوص مشروعيت ماده 1309 قانون مدني 1367/08/08
تعداد كل رديف : 134 
v  >14131210987321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-