عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1372/12/11
نظارت شرعي در خصوص مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري 1372/09/11
نظارت شرعي در خصوص اوقاف 1372/05/11
نظارت شرعي در خصوص ماده (152) قانون ديات - مصوب 1361 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده (443) قانون مجازات اسلامي - مصوب 70/05/08 كميسيون مزبور 1372/05/02
نظارت شرعي در خصوص تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1369/10/18 1372/04/22
نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري 1372/02/27
نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن 1371/10/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص قانون منع بازداشت بدهكاران و ماده 139 قانون تعزيرات 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1371/06/08
نظارت شرعي در خصوص عدم شمول مغايرت شرعي مرور زمان نسبت به اشخاص خارجي كه در كشورشان مرور زمان به رسميت شناخته شده است 1371/05/11
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص تصرّفات برخلاف وقفنامه و بدون قصد و رضاى متولى 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص ماده 712 قانون آيين دادرسي مدني با موضوع الزام به پرداخت هزينه دادرسي 1369/06/18
نظارت شرعي در خصوص اخذ 2% از فروش شركت ها و كارخانجات توسط سازمان صنايع ملي ايران 1369/03/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310 1368/10/17
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص جواز احداث ساختمان در محدوده حريم روستا در صورتي‌كه مورد نياز براي مصارف مقرر جهت حريم نباشد 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص وصول خسارت تأخير تأديه 1367/10/14
نظارت شرعي در خصوص مشروعيت ماده 1309 قانون مدني 1367/08/08
تعداد كل رديف : 134 
v  >7654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-