عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص برخي از تصويب نامه هاي دولتي 1378/08/13
نظارت شرعي در خصوص بند «ج» تصويب‌نامه شماره 73344/ت 20778ه مورخ 15/12/1377 هيئت وزيران 1378/08/05
نظارت شرعي در خصوص باز پس گيري زمينهاي محيات از متصرفيني كه قبل از تاريخ 65/12/16 تصرف كرده‌اند 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده (18) آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1378/07/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 2 تصويب‌نامه 1377/11/21 هيئت وزيران 1378/05/18
نظارت شرعي در خصوص قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نسبت به اراضي موقوفه 1378/03/30
نظارت شرعي در خصوص ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1378/01/29
نظارت شرعي در خصوص بند (9) ماده (50) قانون بودجه مصوب 1351 در رابطه با اراضي موقوفه 1377/12/03
نظارت شرعي در خصوص بند 2 تصويب‌نامه شماره 997/ت16544ه مورخ 1375/2/3 1377/09/01
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-