عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1231221217654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن 1- كل بخشنامه شماره 97/186717 - 1397/6/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- كل بخشنامه شماره 98/51691 - 1398/2/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3- كل بخشنامه شماره 98/163575 - 1398/5/14 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 4- بخشنامه شماره 9000/21818/1398/140 - 1398/6/3 دادستان كل كشور 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 60/165350 - 1399/7/7 رييس مركز اصناف و بازرگانان ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 28 آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1393/12/16 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16-1-2 از آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 دستورالعمل انتشار اوراق رهني مورخ 1394/9/24 و ماده 26 دستورالعمل انتشار خريد دين مصوب 1396/4/4 و ماده 28 دستورالعمل انتشار اوراق بيمه اتكايي مورخ 1397/9/21 و ماده 13 دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب 1397/2/26 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1390/4/27 هيئت وزيران 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخش دوم تبصره 2 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مصوب 1398/5/2 هيئت وزيران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 تصويب‌نامه شماره 79918/ت56509هـ - 1398/6/30 هيئت وزيران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جدول ماده 18 و تبصره‌هاي 3، 2 اين ماده از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري تبريز 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1224  
v  >1231221217654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-