شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 تصويب نامه شماره 70220/ت55633 مورخ 1397/05/29 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/09/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-