عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 30-16 و بند 9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390/12/1 1395/02/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 52-4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب سال 1375 1395/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7006/91250 مورخ 1394/8/2 معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 1395/02/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 2/6051/ش - 1384/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 - 1388/12/4 شهرداري مشهد 1395/02/20 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/118247 - 13391/5/1 و بخشنامه شماره 60/37631 - 1391/3/3 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/02/06 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف ماده 3 آيين‌نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي حمل و نقل ريلي مصوب 1389/8/3 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمين اجتماعي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه يكپارچه سازي ضورابط محاسبات درآمدي مصوب 1391/12/23 شوراي اسلامي شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021/ش-1393/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 بخشنامه 14/2 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11 و 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرين شرعي ذبح و صيد مصوب 1391/10/5 كميسيون تحول اداري سازمان دامپزشكي 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 1395/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 19545/ت50578ه‍ مورخ 1393/02/27 هيئت وزيران 1394/08/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 317-1390/07/24 شوراي اسلامي شهر زاهدان 1394/08/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء (ج) بند (1) قسمت 6-01-2مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نفت 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 جلسه سي و دوم مورخ 1393/2/7 شوراي اسلامي شهر تنكابن 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/93/5021/ش مورخ 1393/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/06/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 28610/ت50343ه‍‌ مورخ 1393/3/18 هيئت وزيران 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 020/21861-1393/08/03 وزير جهاد كشاورزي 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 20/ 02/ 1376كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهرستان تبريز 1394/03/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات كميسيون ماده (5) قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري كرمانشاه و مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره‌هاي 2 و 3 و 5 از ماده 5 اصلاح آيين‌نامه اجرايي هماهنگي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر كرج 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بندهاي 12 و 11 مصوبه شماره 417 مورخ 05/ 11/ 1382 و بندهاي 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 مورخ 28/ 10/ 1388 شوراي اسلامي شهر كرمان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سازمان تعزيرات حكومتي مبني بر عدم پذيرش وكلاي غيردادگستري در سازمان تعزيرات حكومتي 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/91/4882/ش مورخ 1391/11/03 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن شكايت در پرونده حاضر يكي از مصوبات شوراي شهر همدان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 14/ 11 /1387 شوراي اسلامي شهر بهشهر 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 8827 /1100/ 35557 مورخ 20 /3 /1388 سازمان تأمين اجتماعي 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند ب بخشنامه شماره 1006/60-1392/4/9 و بند الف و ب شماره 16246/92-1392/01/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/5/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 15625/ش مورخ 1371/10/14 استانداري آذربايجان غربي 1393/10/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانك مركزي 1393/10/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 1381/9/4 بخشنامه شماره 91728/9 مورخ 1391/4/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ، بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 7/ 5/ 1389 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان 1393/08/25 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان 1393/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13598/ 92/ 200 مورخ 1/ 8 /1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از قسمت (الف) اطلاعيه مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ 28/ 6/ 1389 مابين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-4/ 2/ 1364 و نيز مصوبه شماره 3096- 4/ 2/ 1365 هيئت وزيران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 103/5940 وزارت نيرو 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 فصل 6 مصوبه شماره 6014/ 91/ش مورخ 22 /12/ 1391 شوراي اسلامي شهر مشهد 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1388/6/2 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه داخلي كانون سر دفتران و دفتر ياران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 25 و 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 16،15،7 بخشنامه شماره 36/363393 مورخ 1387/10/26 دانشگاه آزاد اسلامي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265 ش الف د مورخ 1386/01/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 121606/ت48312/ه مورخ 1392/07/01 هيئت وزيران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11،12 و 13-4 مورخ 1392/06/26 شوراي پول و اعتبار 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 400/4/42031 مورخ 1386/03/16 بنياد شهيد و امور ايثارگران 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265/ش الف د مورخ 1386/1/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند 1393/03/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره بند 9 ماده 2 دستوالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 6684/م/ص مورخ 1390/11/23 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 77 آيين‌نامه اجرايي مدارس 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف بخشنامه شماره 14225/934/م مورخ 1392/1/24 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7308/ش/ق مورخ 1387/12/20شوراي اسلامي شهر قم 1393/02/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداران از جنگلها و مراتع 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 951/12372-211 مورخ 1385/4/11 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) باشماره ه 153965/ت41498 مورخ 1388/08/03 هيئت وزيران 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورخ 1387/11/27 وزارت امور اقتصاد و دارايي 1393/02/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/06/20 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تبريز 1393/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر 1393/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 سازمان اموري مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدير كل انتخابات وزارت كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج 1392/11/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/03/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/90/3690/س شوراي اسلامي شهر مشهد توسط آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات خراسان 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري ميانه و مصالحه نامه في مابين شهرداري ميانه و خانم ها راضيه مختاري و بلغيس مختاري 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره تصويب‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مورخ 1388/5/31 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 21/149891 مورخ 1388/12/18 و 21/147375 مورخ 1389/11/21 شهرداري مشهد 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1026 مورخ 1391/7/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/07/25 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 19 و تبصره ذيل آن ار آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1388/9/1 وزارت بازرگاني 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز 1392/09/30 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 20272/ت 515 ه مورخ 1374/01/14 هيئت وزيران 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن موضوع 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1382/7/18 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7278/ص/10/90 مورخ 1390/4/21 شوراي عالي بيمه 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن طرح تجهيز و نوسازي اراضي و شاليزاري كشور به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 141024 مورخ 1391/9/1 اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي 1392/09/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ي مورخ 1391/2/4 هيئت وزيران (وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست) 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/9/27 كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي كرج 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/85/01/1017 مورخ 1385/8/11 مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه 1392/09/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه جلسه هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/3 1392/09/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 61140/6071 مورخ 1391/12/1 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري 1392/09/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-3 و رديف 1 از بند 7 و رديف 1 از بند 2-9 طرح جامع شهر گرگان مصوب 1375/2/30 وزارت مسكن و شهرسازي 1392/08/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه اصلاح و متمم بودجه سال 1391 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد به شماره 3/91/5972/ش مورخ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر مشهد و بودجه سال 1389 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به شماره 3/694/ش مورخ 1389/2/6 شوراي اسلامي شهر مشهد 1392/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12،3،2 تعرفه عوارض محلي ، مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال 88 1392/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 309/52051 مورخ 1386/4/16 شوراي اقتصاد 1392/07/16 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 204/89/6524/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 1392/07/08 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-