شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/07/19 مصوبه هيات وزيران  
1383/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/08/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-